Universitetsadjunkt i arbetsterapi

Linköpings Universitet · Norrköping

·

Ansök senast 15 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmv LINKÖPINGS UNIVERSITET  ledigförklarar en anställning som    Vikarierande universitetsadjunkt i arbetsterapi   med placering vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Enheten för arbetsterapi.      Ämnesområde  Arbetsterapi.   Beskrivning av ämnesområdet  Arbetsterapi innefattar kunskap om människans görande i dagliga aktiviteter och delaktighet i sin livsmiljö i relation till hälsa och utveckling. Målgruppen för arbetsterapi är personer med funktionsnedsättningar eller personer som av andra orsaker upplever begränsningar i sina vardagsaktiviteter. Samspelet mellan människa och miljö är centralt och forskningen rör vilka konsekvenser som funktionsnedsättningar och hinder eller möjligheter i miljön har för individers aktivitet och delaktighet. Vidare studeras hur arbetsterapeutiska insatser kan utformas för att främja aktivitet, delaktighet och hälsa.   Arbetsuppgifter  I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.  Arbetsterapeutexamen är ett krav för anställningen då huvuddelen av undervisningen kommer att vara inom Arbetsterapeutprogrammets teoretiska och verksamhetsförlagda utbildning. Meriterande är erfarenhet av undervisning inom programmet samt inom interprofessionella moment. Erfarenhet av undervisning inom entreprenörskap och design är också meriterande. Stor vikt läggs också vid samarbetsförmåga då samverkan sker både inom den egna enheten, inom Institutionen, med övriga enheter inom Linköpings universitet samt med Region/Kommun. Undervisning kommer att ske på svenska och engelska. Behörighet  Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.    Bedömningsgrunder  Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.    Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.  För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.    Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.    Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.  Tillträde  201201-210630. Omfattning Heltid. Lön  Universitetet tillämpar individuell lönesättning.    Fackliga kontaktpersoner  För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.    Ansökningsförfarande  Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 oktober 2020. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.    Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.   Lika villkor  Flertalet av våra universitetsadjunkter inom Institutionen för hälsa, medicin och vård är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Linköpings Universitet

Placering

Norrköping

Kontaktperson

Linköpings Universitet