Jobbsafari är en del avschibsted logo

Doktorand inom skogsindustriella produktionssystem - virkeslära

Linnéuniversitetet · Växjö

·

Ansök senast 18 juni (4 dagar kvar)

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Tekniska fakulteten strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden Attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Tekniska fakulteten har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilket Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning.   Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna och driver kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling.   Antagen i: Skogsindustriella produktionssystem Anställningsform: Anställning gäller i första hand som doktorand till Licentiatnivå, motsvarande två års heltidsstudier med eventuell möjlighet till förlängning. Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Placeringsort tillsvidare: Växjö   Arbetsbeskrivning Som ett led mot ett mer biobaserat samhälle har trä en särställning som en råvara från en förnyelsebar källa. Samtidigt är det viktigt att man att nyttjar den på ett ekonomiskt och hållbart sätt. Ett sätt är att se till att rätt virke används till rätt saker och därigenom får en längre livslängd och ett ännu mindre klimatavtryck. En av utmaningarna med ökat byggande i trä bland annat underhållskostnaderna för träytor som är exponerade utomhus. Trä som material är vid utomhusexponering ständigt utsatt för nedbrytning från bland annat väderslitage och angrepp från mikroorganismer.   Arbetet syftar till att utveckla området kring materialnyttjande genom att undersöka hur man använder trä och därigenom utveckla mer hållbara produkter främst inriktat mot utomhusanvändning. Arbetet omfattar aktiviteter kring beständighetsfrågor och vedkarakterisering. Projektet är knutet till ett arbete som infattar samverkan med industri och organisationer inom träproduktion och träbyggnation. Arbetsuppgifterna består både av att utföra egen forskning kring materialnyttjande samt delta i rapportering av resultat även utom akademin.   Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.   Behörighet Grundläggande behörighet Har den som: • Avlagt examen på avancerad nivå • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller • På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.   Särskild behörighet Behörighetsregler framgår ur HF 7 kap 40 §.   För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i skogsindustriella produktionssystem erfordras - minst 90 högskolepoäng i ämnet skogsindustriella produktionssystem eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet, och - goda språkkunskaper i svenska och/eller engelska.   Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.   Övriga krav   • Erfarenheter av statistiska analyser     Önskvärda meriter   • Erfarenhet av laborativt arbete   Bedömningsgrunder Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:   • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar. • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.   Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.   Ansökningsförfarande Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).   Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.     Kontaktpersoner: Docent Åsa Blom, 0470-708126, asa.blom@lnu.se   Prefekt: Jimmy Johansson, 0470-708033, jimmy.johansson@lnu.se                                                                                                      HR Partner Kristofer Stahl, 0470-708036, kristofer.stahl@lnu.se

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Linnéuniversitetet

Placering

Växjö

Kontaktperson

Linnéuniversitetet