Jobbsafari är en del avschibsted logo

Attendo söker jour- och familjehem

Attendo Sverige · · Ansök senast 12 okt. (58 dagar kvar)

Heltid · Tillsvidareanställning

Attendo Jour och familj har lång erfarenhet av att rekrytera, utreda, stödja och handleda jour- och familjehem i hela Sverige. Våra konsulenter är socionomer eller likvärdigt med erfarenhet från kommunal socialtjänst, samtliga med vidareutbildning i handledning. Att vara med och bidra till ökad kunskap och utveckling i familjehemsfrågor är viktigt för oss. Vi är HBTQi-certifierade och aktiva i RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård. Vi söker familjer som - har en nyfikenhet och öppenhet för alla människors olikheter och lika värde. - kan vara hemma på heltid (går att kombinera med flexibelt jobb). - har ett extra möblerat och inrett rum för ett barn eller ungdom. - vill vara avlastningsfamilj vissa förutbestämda kvällar, helger och lov. - behärskar det svenska språket. - har en stabil inkomst. Beskrivning av uppdraget Konsultentstödda familjehem är de familjehem som, av annan verksamhet än kommunen, föreslås att bli familjehem till ett behövande barn. Uppdragen kan variera mellan kortare placeringar till en så kallad uppväxtplacering. Du/ni blir ekonomiskt ersatta (arvode och omkostnadsersättning) under placeringstiden. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande. Som familjehem får du/ni ett uppdrag av socialtjänsten och det räknas inte som en anställning. Konsulentstödda jourhem är en placeringsform för barn/ungdomar som behöver tas omhand omedelbart. Här stannar de upp till ca 6 månader, för att antingen kunna flytta tillbaka till sin familj eller för att t ex placeras i familjehem. Under jourhemsplaceringen ska socialtjänsten utreda barnets/ungdomens situation och vad som framöver är bäst för barnet. Placeringsformen följer samma arbetssätt som för konsulentstödd familjehemsvård och det konsulentstödda jourhemmet blir också ekonomiskt ersatta (arvode och omkostnadsersättning) under placeringstiden. Utgångspunkten för ett familjehem är att ta vara på det naturliga i miljön och den spontana läkning som en fungerande familj kan erbjuda. Er familj är basen och står för kontinuitet och trygghet i vardagen medan vi garanterar er kompetens och stöd i form av tät kontakt, handledning och fortbildning. Som familjehem ger ni en nära relation, trygghet och en berikande miljö till ett barn/ungdom som är i stort behov av detta. Att ta emot ett barn/ungdom eller förälder med barn i sitt hem är ett spännande åtagande. Det krävs vilja till personlig utveckling, en portion humanism och god samarbetsförmåga. Det är viktigt att våra familjehem har de förutsättningar som krävs för att skapa en stabil tillvaro. Därför är vi på noggranna när vi utreder nya familjehem. Vi använder oss av Socialstyrelsen rekommenderade metoder så som Nya Kälvesten, BRA-fam och Familjehemsvinjetterna. Under utredningens gång får ni inkomma med registerutdrag från Polis, Socialtjänst, Försäkringskassan, Kronofogden och Transportstyrelsens Lob-register samt referenser från personer som känner er både genom arbets- och privatlivet. Stöd till våra familjer Våra familjehemskonsulenter har tät kontakt med sina familjer via telefon och hembesök samt är tillgängliga för familjehemmen dygnet runt, årets alla dagar, genom vårt beredskapssystem. Konsulenten besöker och handleder familjehemmet regelbundet, två ggr/månad eller utifrån avtal och vårdplan/genomförandeplan. Familjehemmen erbjuds grupphandledning en gång/månad. Ytterligare enskild handledning erbjuds till familjer vid behov. Under placeringstiden hålls uppföljningsmöten tillsammans med socialtjänsten. Familjen får kompetenshöjande aktiviteter kontinuerligt. De familjer som är knutna till oss genomgår grundutbildningen ”Ett hem att växa i”. Utöver det utbildar vi kontinuerligt våra familjer inom exempelvis traumamedveten omsorg, skydd, heder och neuropsykiatri. Attendo har utarbetat ett hälsokoncept, Lev bra - Må bra. Genom rörelse, fysisk aktivitet och kost vill vi öka välbefinnandet och den psykiska och fysiska hälsan hos våra barn och ungdomar. Vi har utbildade hälsocoacher som kan arbeta med våra familjer kring temat hälsa. Det här kan vi erbjuda dig - Närvarande konsulenter som är tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar. - Engagerade konsulenter som har tät kontakt med sina familjer via telefon och hembesök. - Hög kvalitet så att ni får goda förutsättningar att ge barnen en trygg miljö att växa upp i. - Regelbunden handledning, enskilt och i grupp. - Grundutbildningen ”Ett hem att växa i” och Traumamedveten omsorg samt andra kompetenshöjande utbildningar. - Hälsokonceptet, Lev bra - må bra. - Trivselträffar med andra familjehem.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Attendo Sverige

Kontaktperson

Attendo Sverige AB

Dela jobbannonsen